“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе өлкәсендәге Татарстан Республикасы аерым закон актларының (закон актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуын тану турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 19 мае, № 21-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 25 мае

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 106, 2011 елның 27 мае
Ватаным Татарстан, № 94, 2011 елның 25 мае
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 5


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
үзгәрешләр кертелмәде

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
кабул итү каралмаган

12. Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Үз көче югалган дип танылган норматив хокукый актның исеме
Норматив хокукый актның статусы
Норматив хокукый актның датасы һәм номеры
1.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законының 15 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
2007 елның 19 апреле,
№ 14-ТРЗ
2.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
2004 елның 28 июне,
№ 39-ТРЗ
3.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
2003 елның 24 июне,
№ 21-ТРЗ
4.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
2001 елның 21 ноябре,
№ 1191
5.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законының 14 статьясына үзгәреш кертү хакында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
2000 елның 20 декабре,
№ 547
6.
“Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законы
гамәлдә түгел
1993 елның 20 октябре,
№ 1991-XII