“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре
һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 20 мае, № 26-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 5 июне

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 94, 2011 елның 25 мае
Ватаным Татарстан, № 106, 2011 елның 27 мае
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 5


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2013 елның 18 октябре, 
№ 80-ТРЗ
Республика Татарстан, № 160, 2013 елның 25 октябре;
Ватаным Татарстан, № 175-176, 2013 елның 26 октябре
2013 елның 29 октябре
даими
2
Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2014 елның 12 июне, № 53-ТРЗ
Ватаным Татарстан, № 85, 2014 елның 17 июне
Республика Татарстан, № 87, 2014 елның 20 июне;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2014, № 6 (II өлеш), ст. 573 
2014 елның 28 июне
даими
3 “Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 13 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” гамәлдә 2018 елның 13 октябре, № 73-ТРЗ
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru 2018 елның 15 октябре,
Ватаным Татарстан, № 150, 2018 елның   17 октябре
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://pravo.gov.ru 2018 елның 18 октябре
Республика Татарстан, № 153, 2018 елның 19 октябре
Татарстан Республика законнар җыелмасы, 2018 елның 19 октябре, № 78 (I өлеш)
2018 елның 26 октябре даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү турында” 2014 елның 2 февралендәге 66 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
 
“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2015 елның 12 сентябрендәге 670 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;

“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” 2017 елның 29 декабрендәге  1101 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;

“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү турында” 2017 елның 29 декабрендәге 1101 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
 
 
“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2019 елның 15 манендагы 393 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
2
“Муниципаль районнар, шәһәр округлары вәкиллекле органнарының балигъ булмаганнарның булуы тыела яки чикләнә торган башка урыннарны билгеләү турында тәкъдимнәрен эксперт комиссиясе тарафыннан карау тәртибен раслау хакында” 2013 елның 31 декабрендәге  1117 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары