“2010 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 21 июне, № 32-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 28 июне

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 128, 2011 елның 28 июне
Ватаным Татарстан, № 117, 2011 елның 28 июне
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 6

5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
үзгәрешләр кертелмәде

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
кабул итү каралмаган