“Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 30 июне, № 33-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 4 октябре, 2011 елның 5 июлендә үз көченә кергән 9 статьяның 2 өлешеннән тыш

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 137, 2011 елның 9 июле
Ватаным Татарстан, № 122, 2011 елның 5 июле
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 6


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы һәм номеры
 
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1.
“Мәгьлүмат, мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүматны яклау турында” Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында 
гамәлдә
2011 елның 10 октябре № 71-ТРЗ
Республика Татарстан, № 208,
2011 елның 18 октябре, 
Ватаным Татарстан, № 198 - 200,
2011 елның 18 октябре
2011 елның 18 октябреннән
 
даими
2. “Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2016 елның 9 июле № 56-ТРЗ
Татарстан Республикасының Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 12.07.2016,
Ватаным Татарстан, № 99, 13.07.2016,
Республика Татарстан, № 100,
15.07.2016
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы,  2016, № 8
2016 елның 23 июленнән даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге  

Суд карарлары исемлеге
Суд карарларын карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
Ф.Я. Суфиярова шикаяте нигезендә “Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында” 2011 елның 30 июнендәге 33-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 1 статьясындагы 2 өлеше аерым нигезләмәләренең конституциячеллеген тикшерү турындагы эш буенча 2014 елның 25 мартындагы 58-П номерлы Татарстан Республикасы Конституция суды карары
 
2
“Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында” 2011 елның 30 июнендәге 33-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 1 статьясындагы 2 өлеше белән хокуклары һәм ирекләре бозылу турында А.А. Косурова шикаяте буенча 2015 елның 21 маендагы 4-О номерлы Татарстан Республикасы Конституция суды бәяләмәсе
 
3 “Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында” 2011 елның 30 июнендәге 33-ТРЗ номерлы  Татарстан Республикасы Законының 1 статьясындагы  2 өлеше һәм 9 статьясындагы 3 өлеше белән конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылу турында граждан В.И. Симаковның шикаятен карауга кабул итүдән баш тарту хакында” 2018 елның 5 июлендәге 12-О номерлы Татарстан Республикасы Конституция суды билгеләмәсе  
4 “Хезмәт ветераны” исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында” 2011 елның 30 июнендәге 33-ТРЗ номерлы  Татарстан Республикасы Законының преамбуласы һәм 1 статьясы белән конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылу турында гражданка А.Д. Шәймәрданованың  шикаятен карауга кабул итүдән баш тарту хакында” 2019 елның 18 апрелендәге  12-О номерлы Татарстан Республикасы Конституция суды билгеләмәсе  

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
“Дәүләт органнарын һәм башка органнарны хезмәттәге ведомство аерымлык билгеләре Татарстан Республикасында "Хезмәт ветераны" исемен биргәндә исәпкә алына торган органнар исемлегенә кертү тәртибе һәм шартлары турында” 2012 елның 13 мартындагы 210 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
1) “Дәүләт органнарын һәм башка органнарны хезмәттәге ведомство аерымлык билгеләре Татарстан Республикасында “Хезмәт ветераны” исемен биргәндә исәпкә алына торган органнар исемлегенә кертү тәртибе һәм шартлары турында” 2012 елның 13 мартындагы 210 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  карарына үзгәреш кертү хакында” 2016 елның 19 сентябрендәге 655 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
2) “Дәүләт органнарын һәм башка органнарны хезмәттәге ведомство аерымлык билгеләре Татарстан Республикасында “Хезмәт ветераны” исемен биргәндә исәпкә алына торган органнар исемлегенә кертү тәртибе һәм шартлары турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 13 мартындагы 210 номерлы карары белән расланган Дәүләт (ведомство) функцияләрен гамәлгә ашыруда катнашучы (катнашкан), хезмәттәге ведомство аерымлык билгеләре Татарстан Республикасында “Хезмәт ветераны” исемен биргәндә исәпкә алына торган СССР, РСФСР, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары һәм башка дәүләт органнары, шулай ук СССР, РСФСР, Россия Федерациясе иҗтимагый берләшмәләренең һәм оешмаларының үзәк органнары исемлегенә үзгәреш кертү хакында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 26 июнендәге 438 номерлы карары
3) “Дәүләт органнарын һәм башка органнарны хезмәттәге ведомство аерымлык билгеләре Татарстан Республикасында “Хезмәт ветераны” исемен биргәндә исәпкә алына торган органнар исемлегенә кертү тәртибе һәм шартлары турында” 2012 елның 13 мартындагы 210 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  карарына үзгәреш кертү хакында” 2018 елның 22 августындагы 679 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары.