“Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 1 августы, № 50-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 14 августы

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 143, 2011 елның 3 августы
Ватаным Татарстан, № 156, 2011 елның 5 августы
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 8

5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
Татарстан Республикасында
дәүләти-хосусый партнерлык турында”
Татарстан Республикасы Законының 7 һәм 9 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2012 елның 3 марты, 
№ 14-ТРЗ
Республика Татарстан, № 44-45, 2012 елның  8 марты;
Ватаным Татарстан, № 41, 2012 елның 6 марты;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012, № 3
2012 елның 19 марты
даими
2
Татарстан Республикасында
дәүләти-хосусый партнерлык турында”
Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2014 елның 9 июне, 
№ 46-ТРЗ
 Республика Татарстан, № 85, 2014 елның 17 июне;
 Ватаным Татарстан, № 85, 2014 елның 17 июне
2014 елның 28 июне
даими
3 “Татарстан Республикасында
дәүләти-хосусый партнерлык турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2016 елның 23 апреле, 25-ТРЗ Pravo.tatarstan.ru (2016 елныц 25 апреле)
www.pravo.gov.ru
(2016 елныц 27 апреле)
Республика Татарстан, № 59, 2016 елның 26 апреле;
Ватаным Татарстан, № 61, 2016 елның 30 апреле
2016 елның 25 апреле
даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза

Норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары проектларына карата коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр
Бәяләмәләрне карау нәтиҗәләре
1
“Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 596-4 номерлы Татарстан Республикасы законы проектына карата коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәйсез эксперт Г.М. Хәмидуллина бәяләмәсе
Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетының “Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 596-4 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында” 2014 елның 11 апрелендәге         21 номерлы карары

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
актлары исемлеге       
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
“Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында Реестр булдыру һәм кертү хакында” 2012 елның 28 мартындагы 244 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
Үзгәрешләр кертелмәде