“Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында” 
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 1 августы, № 59-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 17 августы

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 157, 2011 елның 6 августы
Ватаным Татарстан, № 147, 2011 елның 9 августы
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 8


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
“Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча
вәкаләтле вәкил турында һәм Татарстан Республикасының
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2013 елның 11 ноябре, 
№ 90-ТРЗ
Республика Татарстан, № 172, 2013 елның 16 ноябре;
Ватаным Татарстан, № 189, 2013 елның 20 ноябре;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2013, № 11 (I өлеш)
2013 елның 27 ноябре
даими
2
Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2014 елның 12 июне, 
№ 53-ТРЗ
Ватаным Татарстан, № 85, 2014 елның,17 июне
Республика Татарстан, № 87, 2014 елның 20 июне,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2014, № 6 (II өлеш)
2014 елның 28 июне
даими
3 “Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында”  Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2019 елның 21 июне № 51-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2019 елның 24 июне,
Республика Татарстан, № 89, 2019 елның 25 июне,
Ватаным Татарстан, № 89, 2019 елның 25 июне,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет- порталы pravo.gov.ru, 2019 елның  26 июне
2019 елның 24 июне даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
кабул итү каралмаган