«Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты турында»
Татарстан Республикасы Законы паспорты

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә түгел

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 10 октябре, № 68-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2012 елның 1 гыйнвары

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 206, 2011 елның 14 октябре
Ватаным Татарстан, № 195–197, 2011 елның 15 октябре
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 10

5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1.
“Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты турында” Татарстан Республикасы Законының 4 статьясына үзгәрешләр кертү хакында”
гамәлдә
2012 елның 11 июне,
№ 32-ТРЗ
Республика Татарстан, № 117, 2012 елның 16 июне, Ватаным Татарстан, № 121, 2012 елның 19 июне, Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012, № 6 (I өлеш)
2012 елның
16 июне
даими
2.
“Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты турында” Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында”
гамәлдә
2013 елның 11 марты,
№ 16-ТРЗ
Республика Татарстан, № 41, 2013 елның 15 марты, Ватаным Татарстан, № 46, 2013 елның 20 марты
2013 елның
25 марты
даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге*  
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актлары исемлеге
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
«Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты бирү турындагы карарны килештерү һәм кабул итү тәртибен раслау хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 6 сентябрендәге 642 номерлы карары турында 
 «Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты бирү турындагы карарны килештерү һәм кабул итү тәртибен раслау хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 6 сентябрендәге 642 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасында инвестицияле салым кредиты бирү турындагы карарны килештерү һәм кабул итү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 14 августындагы 592 номерлы карары турында

 

 


[*] Кабул ителүе Татарстан Республикасы Законы белән каралган Татарстан Республикасы Президенты һәм    Татарстан Республикасы Министрлар   Кабинеты норматив хокукый актлары күрсәтелә