“Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 10 октябре, № 72-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 30 октябре

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 211, 2011 елның 21 октябре
Ватаным Татарстан, № 201 - 203, 2011 елның 19 октябре
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 10


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
“Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2012 елның 23 ноябре, 
№ 77-ТРЗ
Республика Татарстан, № 240, 2012 елның 1 декабре;
Ватаным Татарстан, № 235,  2012 елның  28 ноябре;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012, № 11 (I өлеш)
2012 елның 12 декабре
даими
2
“Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә

 

2015 елның 9 апреле, 
№ 19-ТРЗ
Республика Татарстан, № 51, 2015 елның 11 апреле;
Ватаным Татарстан, № 52, 2015 елның 11 апреле 
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы pravo.tatarstan.ru, 2015 елның 13 апреле,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2015, № 4
2015 елның 22 апреле
даими
3 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2016 елның 9 июле,
№ 62-ТРЗ
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2016 елның 12 июле, Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://pravo.gov.ru, 2016 елның 13 июле,
Ватаным Татарстан, № 99, 2016 елның 13 июле
Республика Татарстан, № 100, 2016 елның 15 июле
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2016 елның 15 июле, № 3 (I өлеш),
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2016, № 7-8
2016 елның 12 июле
даими
4 “Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2017 елның 5 апреле,
№ 15-ТРЗ
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2017 елның 6 апреле,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://pravo.gov.ru, 2017 елның 7 апреле,
Ватаным Татарстан, № 51, 2017 елның 11 апреле
Республика Татарстан, № 51, 2017 елның  11 апреле
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2017 елның 11 апреле, № 27 (I өлеш)
2017 елның 6 апреле
даими
5 “Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2017 елның 14 декабре, № 89-ТРЗ
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2017 елның  14 декабре,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://pravo.gov.ru, 2017 елның 2017 елның 18 декабре,
Республика Татарстан, № 187, 2017 елның  19 декабре
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2017 елның 19 декабре, № 94 (I өлеш),
Ватаным Татартан, № 193, 2017 елның 26 декабре
2017 елның 14 декабре даими
6.
“Гражданнарның торак  хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законының 5 статьясына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2018 елның 11 апреле,
№ 23-ТРЗ
Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2018 елның  12 апреле,
Республика Татарстан, № 53, 2018 елның 14 апреле
Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы
http://pravo.gov.ru 2018 елның 17 апреле
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2018 елның 17 апреле, № 29 (I өлеш),
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2018 елның 17 апреле, № 29 (I өлеш),
Ватаным Татарстан, № 55, 2018 елның  18 апреле
2018 елның 12 апреле
даими
7. “Гражданнарның торак  хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2018 елның 6 июле № 49-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru/ 2018 елның 6 июле,
Республика Татарстан, № 97, 2018 елның 10 июле
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы, http://www.pravo. gov.ru/ 2018 елның 11 июле
Ватаным Татарстан, № 99, 2018 елның 17 июле
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2018 елның 20 июле, № 54 (I өлеш)
2018 елның 17 июле даими
8. “Гражданнарның торак  хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законының 61 статьясына үзгәреш кертү хакында гамәлдә 2019 елның 5 апреле № 25-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы pravo.tatarstan.ru, 2019 елның 8 апреле,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы pravo.gov.ru, 2019 елның 9 апреле,
Республика Татарстан, № 53, 2019 елның 12 апреле,
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2019 елның 12 апреле, № 28 (I өлеш),
Ватаным Татарстан, № 54, 2019 елның 13 апреле
2019 елның 8 апреле даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге

Суд карарлары исемлеге
Суд карарларын карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы кабул иткән карарлар
1.
“Гражданнарның торак  хокукларын яклауны тәэмин итү турында” 2011 елның 10 октябрендәге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 4 статьялары үзенең конституциячел хокукларын һәм ирекләрен бозуы хакында  гражданин Р.Х. Ибәтуллинның шикаятен карауга кабул итүдән баш тарту турында” Татарстан Республикасы Конституция судының 2018 елның 14 сентябрендәге 20-О номерлы билгеләмәсе.
 

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
“Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
 
1) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2012 елның 8 сентябрендәге 759 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
2) “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында” 2013 елның 20 апрелендәге 272 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
3) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актларының үз көчләрен югалтуын тану  хакында” 2013 елның 3 июлеендәге 468 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
4) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү хакында” 2013 елның 18 декабрендәге 1002 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
5) “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында” 2014 елның 30 октябрендәге 823 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
6) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү хакында” 2016 елның 16 сентябрендәге 647 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
7) “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында” 2017 елның 2 августындагы 539 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
8) “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында” 2018 елның 11 гыйнварындагы 2 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
9) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2018 елның 9 апрелендәге 218 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
10) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2018 елның 24 августындагы 706 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
11) “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2082 елның 4 октябрендәге 904 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
12)  “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2018 елның 23 ноябрендәге 1041 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
13)  “Татарстан Республикасында дәүләт торак күзәтчелеге турында” 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2019 елның 22 гыйнварындагы 31 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары