“Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында”
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 10 октябре, № 74-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 30 октябре

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 211, 2011 елның 21 октябре
Ватаным Татарстан, № 201 – 203, 2011 елның 19 октябре
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 10


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы
Законның датасы  һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
“Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2012 елның 11 июне,
№ 30-ТРЗ
Республика Татарстан, № 118-119, 2012 елның 19 июне;
Ватаным Татарстан, № 121, 2012 елның 19 июне;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012, № 6 (I өлеш)
2012 елның 29 июне
Даими
2
«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 51 статьясына һәм «Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2015 елның
25 апреле,
№ 31-ТРЗ
 
Pravo.tatarstan.ru (2015 елның 27 апреле), Республика Татарстан, № 61, 2015 елның 30 апреле; Ватаным Татарстан, № 62, 2015 елның 30 апреле, Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2015, № 4
2015 елның 8 мае
Даими
3
«Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2016 елның
18 марты,
№ 11-ТРЗ
 
Pravo.tatarstan.ru (2016 елның 18 марты),
www.pravo.ru (2016 елның 23 марты),
Республика Татарстан, № 39, 2016 елның 22 марты; Ватаным Татарстан, № 38, 2016 елның 22 марты
2016 елның 29 марты
Даими
4 «Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2018 елның 5 мае, № 25-ТРЗ Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы Pravo.tatarstan.ru, 2018 елның 7 мае, Республика Татарстан, № 64, 2018 елның 8 мае;
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет порталы www.pravo.ru, 2018 елның 10 мае,
Ватаным Татарстан, № 66, 2018 елның 15 мае
2018 елның 7 мае Даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге

Татарстан Республикасы Президенты
актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Президенты актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасының “Ана даны – Материнская слава” медале белән бүләкләү документларын карау һәм бирү тәртибе турында” 2000 елның 2 ноябрендәге ПУ-828 номерлы Указы
1) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасының “Ана даны – Материнская слава” медале белән бүләкләү документларын карау һәм бирү тәртибе турында” Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәрешләр кертү хакында” 2004 елның 23 июлендәге ПУ-494 номерлы Указы;
2) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасының “Ана даны – Материнская слава” медале белән бүләкләү документларын карау һәм бирү тәртибе турында” Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәрешләр кертү хакында” 2009 елның 27 февралендәге ПУ-106 номерлы Указы;
3) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләге – “Ана даны – Материнская слава” медале тасвирламасын, аңа таныклык формасын (үрнәген) һәм бүләкләү кәгазе формасын раслау турында” 2010 елның 22 июлендәге ПУ-397 номерлы Указы;
4) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасының «Ана даны – Материнская слава» медале белән бүләкләү мәсьәләләре буенча аерым указларына үзгәрешләр кертү турында” 2011 елның 27 декабрендәге, ПУ-876 номерлы Указы.
2
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт бүләкләре комиссиясе турында” 2004 елның 27 мартындагы ПУ-290 номерлы Указы
1) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында” 2007 елның 16 мартындагы ПУ-126 номерлы Указы;
2) Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында” 2012 елның 4 июнендәге ПУ-416 номерлы Указы.
3
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында” Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” 2004 елның 16 июнендәге ПУ-460 номерлы Указы
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында” Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәрешләр кертү турында” 2004 елның 25 ноябрендәге ПУ-728 номерлы Указы
4
Татарстан Республикасы Президентының “Өч миллиард тонна Татарстан нефтен чыгару уңаеннан” медаленең тасвирламасын һәм аңа таныклык формасын (үрнәген) раслау турында” 2007 елның 4 маендагы ПУ-221 номерлы Указы
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә таныклыклар формаларын (үрнәкләрен) һәм бүләкләү кәгазе формасын раслау турында” 2010 елның 22 июнендәге ПУ-396 номерлы Указы
 
5
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә таныклыклар формаларын (үрнәкләрен) һәм бүләкләү кәгазе формасын раслау турында” 2010 елның 22 июнендәге ПУ-396 номерлы Указы
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре белән бүләкләү турындагы үтенечнамәләрне карау” 2011 елның 27 декабрендәге ПУ-875 номерлы Указы
6
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләге – “Ана даны – Материнская слава” медале тасвирламасын, аңа таныклык формасын (үрнәген) һәм бүләкләү кәгазе формасын раслау турында” 2010 елның 22 июнендәге ПУ-397 номерлы Указы
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасының «Ана даны – Материнская слава» медале белән бүләкләү мәсьәләләре буенча аерым указларына үзгәрешләр кертү турында” 2011 елның 27 декабрендәге, ПУ-876 номерлы Указы
7
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлары өчен” медале тасвирламасын раслау турында” 2011 елның 22 августындагы ПУ-510 номерлы Указы
үзгәрешләр кертелмәде
8
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре белән бүләкләү турындагы үтенечнамәләрне карау хакында” 2011 елның 27 декабрендәге ПУ-875 номерлы Указы
үзгәрешләр кертелмәде
9 Татарстан Республикасы Президентының “Дуслык” орденының һәм “Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен” ордены медале тасвирламаларын раслау турында” 2015 елның 28 августындагы ПУ-809 номерлы Указы Татарстан Республикасы Президентының “Дуслык” орденының һәм “Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен” ордены медале тасвирламаларын раслау турында” Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәреш кертү хакында” 2015 елның 2 сентябрендәге ПУ-824 номерлы Указы
10 Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыру тәртибе турында нигезләмәне раслау хакында” 2018 елның 13 июнендәге ПУ-424 номерлы Указы Үзгәрешләр кертелмәде