«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында»
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2011 елның 10 октябре, № 77-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2011 елның 29 октябре, 2013 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керүче Законның 4 статьясындагы 2 өлешенең 1 пунктыннан тыш

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 208, 2011 елның 18 октябре
Ватаным Татарстан, № 198 – 200, 2011 елның 18 октябре
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 10

5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның  исеме
Законның статусы 
Законның  да-тасы һәм номеры
 
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1.
“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
 2012 елның
20 июле
№ 60-ТРЗ
Республика Татарстан, № 146,
2012 елның         24 июле, 
Ватаным Татарстан, № 147,
2012 елның         25 июле, Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012,
№ 7 (I өлеш)
 
2012 елның 24 июле
 
даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге

Суд карарлары исемлеге      
Суд карарларын карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында” 2011 елның 10 октябрендәге Татарстан Республикасы Законының 4 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктының карар законлы көченә кергән көннән гамәлдә булмавын тану турында Татарстан Республикасы Югары Судының 2012 елның 17 гыйнварындагы карары
 
2
Татарстан Республикасы Югары Судының 2012 елның 17 гыйнварындагы карарындагы карарын үзгәрешсез калдыру турында Россия Федерациясе Югары Судының 2012 елның 4 апрелендәге билгеләмәсе
 

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге
юк

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге
юк

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актлары исемлеге
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актларына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр
1
“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында” 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча чаралар турында” 2011 елның 6 декабрендәге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары  
“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында” 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча чаралар турында” 2011 елның 6 декабрендәге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү хакында” 2012 елның 18 декабрендәге 1098 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары