төп бит | сайтның картасы | rss           рус | тат

Бүген 25 июнь 2021
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы биш елга сайлана.

Татарстан Республикасы Конституциясенең 68 статьясы
Дәүләт Советы турында
Татарстан парламентаризмының тарихы
Тарихи юбилейлар
I чакырылыш
II чакырылыш
III чакырылыш
Татарстан Республикасы Конституциясе
Депутаты статусы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты
ТР Дәүләт Советы Рәисе
Сайт Председателя Государственного Совета РТ
Интернет кабул итү
Шушы рәвешчә тутырып, Сез сорауларыгызны бирә аласыз
ФИА ис.
E-mail
Хат тексты
Файл, <3Mb
Введите код с картинки
Мөрәҗәгатьне карау максатларында үземнең шәхси белешмәләрне эшкәртүгә, саклауга һәм тиешле урыннарга җибәрүгә ризалыгымны бирәм
Ян-яктагы барлык юллар тутырылырга тиеш
Медиа-материаллар
Вакыйгалар фотогалереясе
10 апрель 2010
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасының фотографияләре
Барлык вакыйгалар
Депутатлар корпусы
Сотрудничество

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турындаТатарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты

статусы турында

 

Татарстан Республикасы Законы

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2004 елның 26 февралендә кабул ителде

 

(2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы, 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы, 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы, 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы, 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы, 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы,2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы, 2014 елның 20 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы, 2014 елның 18 декабрендәге 125-ТРЗ номерлы, 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ,  2016 елның 12 гыйнварындагы 2-ТРЗ, 2016 елның  21 апрелендәге  23-ТРЗ номерлы,  2016 елның 10 июнендәге 41-ТРЗ номерлы, 2017 елның 5 июлендәге 46-ТРЗ номерлы, 2017 елның 14 декабрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

Әлеге Закон Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатының хокукларын һәм бурычларын билгели, аларның үз вәкаләтләрен башкарганда төп хокукый һәм социаль гарантияләрен күздә тота.

 

I бүлек. Гомуми нигезләмәләр

 

1 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Татарстан Республикасы Сайлау кодексы нигезендә сайланган, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль закон, әлеге Закон һәм Татарстан Республикасының башка законнары белән  каралган  закон чыгару вәкаләтләрен һәм башка вәкаләтләрне гамәлгә ашырырга вәкаләтле халык вәкиле Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты була.

 

2 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Татарстан Республикасының дәүләт хезмәт урыннары системасында

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатының (алга таба – депутат) статусы Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль закон, әлеге Закон һәм башка норматив хокукый актлар белән билгеләнә. (1 пункт 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатлар социаль гарантияләр күләме буенча – Татарстан Республикасы министрына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенең профессиональ даими нигездә эшләүче урынбасарлары һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре - Татарстан Республикасы Премьер-министрына, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасарына тиңләштерелә. (2 пункт 2014 елның 20 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутат эшчәнлегенең социаль гарантияләренә түбәндәгеләр керә:

а) айлык акчалата түләү һәм әлеге Законда һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларында каралган башка түләүләр; (“а” пунктчасы 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

б) ел саен бирелә торган түләүле отпуск;

в) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыру вакытын дәүләт граждан хезмәте стажына, әлеге Закон нигезендә башка стажга кертү; (“в” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

г) депутатка һәм аның гаилә әгъзаларына медицина, шифаханә-курорт хезмәтләре күрсәтү;

д) пенсия белән тәэмин итү, шул исәптән депутат вафат булган очракта аның гаиләсе әгъзаларын пенсия белән тәэмин итү; (“д” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

е) Казан шәһәрендә торак мәйданы булмаган депутатны торак-көнкүреш ягыннан тәэмин итү;

ж) Татарстан Республикасы министрлары өчен каралган башка социаль гарантияләр.

4. Татарстан Республикасы дәүләт органнарының вазыйфаи затлары депутатка Татарстан Республикасы Конституциясендә, әлеге Законда һәм башка законнарда билгеләнгән вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен шартлар тудырырга тиеш. (4 пункт 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

5. I төркем инвалиды булган депутатка үз вәкаләтләрен башкару өчен өстәмә шартлар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары белән билгеләнә. (5 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

3 статья. Депутат вәкаләтләре чоры

 

Депутат вәкаләтләре чоры Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты булып сайланган көннән башлана һәм, әлеге Законның 4 статьясында каралган очраклардан гайре, яңа чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше башланган көннән туктатыла. (2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы, 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

4 статья. Депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату

 

1. Депутат вәкаләтләре түбәндәге очракларда вакытыннан алда туктатыла:

а) үз вәкаләтләрен туктату турында депутатның язма гаризасы булганда;

б) аны Россия Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең иң югары башкарма органы җитәкчесе) итеп сайлау, аны федераль законнар нигезендә  депутат статусы белән бергә  биләү мөмкин булмаган вазыйфага сайлап кую, раслау яисә билгеләп кую; (“б” пунктчасы 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы, 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

б1) әгәр Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, депутат идарә органнары, попечительлек яисә күзәтү советлары, чит илләрнең хөкүмәткә карамаган коммерциячел булмаган оешмаларының бүтән органнары һәм аларның Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булучы структур бүлекчәләре составына кергәндә; (“б1” пунктчасы 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

б2) депутатка карата Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу яисә аларның булуы, акча һәм башка кыйммәтләрне саклау, тиешле сайлауларда кандидат буларак теркәлгән чорда чит ил финанс инструментларын биләү һәм (яисә) алардан файдалану фактлары билгеле булу. Әлеге Законда “чит ил финанс инструментлары” төшенчәсе “Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында” 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән мәгънәсендә кулланыла; (“б2” пунктчасы 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы, Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән, 2017 елның 5 июлендәге 46-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

б3) депутат, аның хатыны (ире) һәм балигъ булмаган балалары тарафыннан Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында  счетлар (кертемнәр) ачу (аларның булуы), акча һәм башка кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларын биләү һәм (яисә) алардан файдалану; (“б3” пунктчасы 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

б4) депутат үзенең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне тапшырмаганда яисә үз вакытында тапшырмаганда; (“б4” пунктчасы 2016 елның  21 апрелендәге 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

в) депутатның Россия Федерациясе гражданлыгы юкка чыкканда, ул чит дәүләт гражданлыгы алганда йә яшәү өчен рөхсәт яисә чит дәүләт территориясендә Россия Федерациясе гражданының даими яшәү хокукын раслый торган бүтән төрле документ алганда; (“в” пунктчасы 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

г) депутат булган затка карата судның гаепләү карары закон көченә кергәндә;

д) закон көченә кергән суд карары нигезендә хокукка сәләтсез яисә хокукка сәләте чикләнгән дип тану; (“д” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән, 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

е) депутат хәбәрсез югалган дип танылганда йә ул закон көченә кергән суд карары нигезендә вафат булган дип игълан ителгәндә; (“е” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

ж) депутат үлгәндә. (“ж” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутат вәкаләтләре шулай ук түбәндәге очракларда туктатыла:

а) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы таркатылганда;

б) әлеге Законның 71 статьясындагы 4 – 6 пунктларында күрсәтелгән таләпләр үтәлмәгәндә. (“б” пунктчасы 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

(2 пункт 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

21. Депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турындагы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары, депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка килгән көннән 30 көннән дә соңга калмыйча, әлеге статьяның 1 пунктында һәм 2 пунктының "б" пунктчасында каралган нигезләр буенча кабул ителә, әгәр бу нигез Татарстан Республикасы Дәүләт Советы сессияләре арасында барлыкка килсә, – шушы нигез барлыкка килгән көннән өч айдан да соңга калмыйча. (21 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Депутат  вәкаләтләрен әлеге статьяның 1 пунктында һәм 2 пунктындагы "б" пунктчасында каралган нигезләр буенча туктату Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  карары белән  рәсмиләштерелә, анда депутат вәкаләтләрен туктату көне күрсәтелә. Әлеге статьяның 2 пунктындагы "а" пунктчасында каралган очракта  депутатның Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан Татарстан Республикасы  законнарын  кабул итүгә, шулай ук аның утырышта  карарлар кабул итү юлы белән  гамәлгә ашырыла торган башка конституциячел вәкаләтләрен башкаруга  кагылышлы вәкаләтләре  Татарстан Республикасы Дәүләт Советы таркатылган көннән туктатыла. (3 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4. Депутат вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, барлыкка килгән  вакантлы депутат мандатын биләү  Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында” Федераль законда һәм Татарстан Республикасы Сайлау кодексында каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла. (4 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән, 2016 елның  21 апрелендәге 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

5 статья. Депутат таныклыгы һәм күкрәк тамгасы (статья исеме 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутатның шәхесен һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы вәкаләтләрен раслаучы төп документын тәшкил итүче таныклыгы була һәм аның күкрәк тамгасы була. Шушы таныклыктан һәм күкрәк тамгасыннан ул үз вәкаләтләре чорында файдалана.

2. Депутат таныклыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына тоткарлыксыз кереп йөрү, аларның коллегиаль органнары утырышларында катнашу, шулай ук, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет акчаларыннан тулысынча яисә өлешчә финансланучы йә салымнар һәм мәҗбүри түләүләр буенча ташламалары булган, йә гамәлгә куючылары Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм (яисә) җирле үзидарә органнары булган оешмаларга тоткарлыксыз кереп йөрү хокукы бирә торган документ була.

3. Депутат таныклыгы һәм күкрәк тамгасы турындагы нигезләмәләр, аларның үрнәкләре һәм тасвирламалары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары белән раслана. (3 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

6 статья. Депутатның үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру шартлары

 

1. Депутат үз эшчәнлеген төп эшчәнлегеннән аерылмыйча гамәлгә ашыра йә Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшли.

2. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатлар саны Татарстан Республикасы законы белән билгеләнә.

3. Вазыйфалары буенча профессиональ даими нигездә эшләүче депутатлардан гайре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләү өчен депутаталар аларның язма гаризалары нигезендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан сайланалар. Әгәр профессиональ даими нигездә эшләргә теләүче депутатлар саны Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләү өчен билгеләнгән вакантлы депутат мандатлары саныннан артып китсә, әлеге депутатлар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә гариза биргән депуталар арасыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан сайланалар. Бу чакта кандидатларның Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат мандатларын бүлешүгә кертелгән һәрбер исемлеге составында сайланган кимендә бер депутатка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты нигезендә депутат эшчәнлеген даими профессиональ нигездә башкару хокукы бирелә. (3 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы, 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

31. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат мандатларын  бүлешүгә кертелгән кандидатларның һәрбер исемлеге составында сайланган депутатларга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Дәүләт Советында җитәкче вазыйфаларны биләү хокукы бирелә. (беренче абзац 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советында җитәкче вазыйфалар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының даими комиссиясе рәисе вазыйфалары була.

(31 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

4. Әгәр депутат эшчәнлеге профессиональ даими нигездә башкарылса, әлеге депутат, Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, мөгаллимлек, фәнни һәм бүтән иҗат эшчәнлегеннән гайре, түләүле бүтән эшчәнлек белән шөгыльләнә алмый. Бу чакта мөгаллимлек, фәнни һәм бүтән иҗат эшчәнлеге, Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында бүтәне каралмаган булса, бары тик чит дәүләтләрнең, халыкара һәм чит ил оешмаларының, чит ил гражданнарының һәм гражданлыгы булмаган затларның акчалары исәбеннән генә финанслана алмый. Депутат әлеге пунктта билгеләнгән таләпләрне бозган очракта, аның профессиональ даими нигездә эшләүче депутат вәкаләтләре Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары белән туктатыла, анда шушы вәкаләтләрне туктату көне билгеләнә. (4 пункт 2007 елның 2 маендагы       20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

41. Әгәр депутат эшчәнлеге Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә башкарылса, күрсәтелгән депутат граждан яисә җинаять эше йә административ хокук бозу турындагы эш буенча  яклаучы яки вәкил (законлы вәкил очрагыннан тыш) буларак катнаша алмый. (41 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

5. Үз көчен югалткан. – 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

6 – 7. Үз көчләрен югалтканнар. – 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

8. Үз көчен югалткан. – 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

 

7 статья. Депутат эшчәнлеге рәвешләре

 

1. Депутат эшчәнлеге рәвешләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

а) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышларында катнашу;

б) комитетлар эшендә катнашу; Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан төзелүче килештерү һәм махсус комиссияләр эшендә катнашу;

в) парламент тыңлауларында катнашу;

г) законнар һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы проектлары кертү;

д) депутат гарызнамәсе кертү;

е) дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына, җәмәгать берләшмәләренә һәм аларның вазыйфаи затларына тәкъдимнәр кертү; (“е” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

ж) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты әгъзаларына сораулар белән мөрәҗәгать итәргә; (“ж” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

ж1) депутат мөрәҗәгате җибәрү; (“ж1” пунктчасы 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

з) гражданнар хокукларының бозылуы ачыкланган очракларны кичекмәстән бетерү буенча чаралар күрүне таләп итеп, урындагы тиешле затларга мөрәҗәгать итү; (“з” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

и) сайлаучылар белән эшләү; (“и” пунктчасы 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

к) Татарстан Республикасы Дәүләт Советында фракцияләр һәм башка депутат берләшмәләре эшендә катнашу. (“к” пунктчасы 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутат эшчәнлеге Татарстан Республикасы Конституциясендә, әлеге Законда, Татарстан Республикасының башка законнарында һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында каралган бүтән рәвешләрдә дә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

3. Үз көчен югалткан. – 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

 

71 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында фракцияләр һәм башка депутат берләшмәләре (71 статья 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат мандатларын  бүлешүгә кертелгән кандидатларның республика исемлеге составында сайланган депутатлар, әлеге статьяның 7 пунктында каралган очрактан гайре, депутат берләшмәләренә (алга таба – фракцияләр) керәләр. Фракция кандидатларның депутат мандатларын бүлешүгә кертелгән тиешле исемлеге составында сайланган депутатларны (депутатны) үз эченә ала. Фракцияләргә шулай ук бермандатлы сайлау округлары буенча сайланган депутатлар һәм әлеге статьяның 7 пунктында күрсәтелгән сәяси партияләрнең кандидатлары исемлекләре составында сайланган депутатлар да керергә мөмкин. (1 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)  

2. Бермандатлы сайлау округлары буенча сайланган депутатлар, шулай ук әлеге статьяның 7 пунктында күрсәтелгән сәяси партияләр кандидатларының республика исемлекләре составында сайланган депутатлар фракцияләр булмаган депутат  берләшмәләре төзергә хокуклы. (2 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы, 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)  

3. Фракцияләрне һәм башка  депутат берләшмәләрен төзү, теркәү һәм аларның эшчәнлек тәртибе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты белән  билгеләнә.

4. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат мандатларын бүлешүгә кертелгән кандидатларның республика исемлеге составында сайланган депутат әлеге статьяның 1 пункты нигезендә үзе тора торган фракциядән чыгарга хокуклы түгел. Күрсәтелгән депутат үзе депутат итеп сайланган кандидатларның республика исемлеге составындагы сәяси партиянең генә әгъзасы була ала.

5. Бермандатлы сайлау округы буенча сайланган һәм фракциягә керүче депутат  яисә әлеге статьяның 7 пунктында күрсәтелгән тиешле сәяси партия кандидатларының республика исемлеге составында сайланган һәм  фракциягә керүче депутат үзе фракциягә кергән сәяси партиянең генә әгъзасы була ала. (5 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

6. Әлеге статьяның 7 пунктында күрсәтелгән тиешле сәяси партия кандидатларының республика исемлеге составында сайланган, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында фракциясе булган сәяси партиягә кергән депутат әлеге фракциягә керә һәм аннан чыгарга хокуклы түгел. (6 пункт 2011 елның 18 ноябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

7. Сәяси партия бетерелүгә яисә үзгәртелүгә бәйле рәвештә сәяси партия эшчәнлеге туктатылган очракта, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында  аның фракциясе эшчәнлеге, шулай ук әлеге фракциядә депутатларның әгъза булып торуы юридик затларның бердәй дәүләт реестрына тиешле язма кертелгән көннән туктатыла.

Икенче абзац үз көчен югалткан. – 2015 елның 16 гыйнварындагы         2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә.

 

8 статья. Депутатның сайлаучылар белән үзара мөнәсәбәте

 

1. Депутат сайлаучылар белән элемтәдә тора. Бу чакта бер мандатлы сайлау округы буенча сайланган депутат үз округы сайлаучылары белән элемтәдә тора, ә бердәм республика сайлау округы буенча сайланган депутат Татарстан Республикасы Дәүләт Советында үзе сайланган исемлек буенча сайлау берләшмәсе тарафыннан төзелгән тиешле фракция билгеләгән округтагы сайлаучылар белән элемтәдә тора.

2. Депутат сайлаучылар мөрәҗәгатьләрен карый, гражданнарны кабул итә, дәүләт хакимиятенең тиешле органнарына, җирле үзидарә органнарына һәм иҗтимагый берләшмәләргә тәкъдимнәр кертә.

3. Депутат сайлаучыларга үз эшчәнлеге турында алар белән очрашулар вакытында, шулай ук массакүләм мәгълүмат чаралары аша мәгълүмат бирә.

4. Депутатка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә сайлаучылар белән эшләү өчен ай саен тиешле көннәр бирелә.

5. Депутат сайлау округында үз эше турында Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы Президиумына мәгълүмат бирә. Әлеге мәгълүматны бирү тәртибе Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан раслана. (5 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

6. Депутатның сайлаучылар белән очрашулары, аларны үткәрү яшәеш тәэмин итү, транспорт яисә социаль инфраструктура, элемтә  объектларының эшчәнлеген бозуга, җәяүлеләрнең һәм (яисә) транспорт чараларының хәрәкәтенә йә гражданнарның торак урыннарга яисә транспорт яки социаль инфраструктура объектларына керүләренә комачаулык тудыруга китермәү шарты белән, биналарда, махсус каралган урыннарда, шулай ук ишек алды эчендәге территорияләрдә үткәрелә. Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең Татарстан Республикасында  җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар үткәрү буенча вәкаләтле органына яисә тиешле муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органына  мондый очрашулар турында хәбәр итү таләп ителми. Монда депутат күрсәтелгән органнарга аларны үткәрү датасы һәм вакыты турында алдан хәбәр итәргә хокуклы. (6 пункт 2017 елның 14 декабрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

7. Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең Татарстан Республикасында җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар үткәрү буенча вәкаләтле органы (тиешле муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы)  депутатларга  сайлаучылар белән очрашулар үткәрү өчен махсус каралган урыннарны, шулай ук  депутатларга  сайлаучылар белән очрашулар үткәрү өчен Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары (тиешле муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органнары)  тарафыннан бирелә торган биналар исемлеген һәм аларны бирү тәртибен билгели.

Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең Татарстан Республикасында җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар үткәрү буенча вәкаләтле органы тарафыннан депутатларга  сайлаучылар белән очрашулар үткәрү өчен бирелә торган биналар исемлеген билгеләү Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендәге вәкаләтле органы тәкъдиме  белән гамәлгә ашырыла.

(7 пункт 2017 елның 14 декабрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

8. Депутатның сайлаучылар белән гавами чара рәвешендәге очрашулары җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә. (8 пункт 2017 елның 14 декабрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

9. Депутатның сайлаучылар белән җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе законнары белән билгеләнә торган гавами чара рәвешендәге  очрашуларын оештыруга  яисә үткәрүгә комачаулык итү Россия Федерациясе законнары нигезендә административ җаваплылыкка китерә. (9 пункт 2017 елның 14 декабрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

9 статья. Депутатның депутат этикасы кагыйдәләрен үтәве (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

Депутат Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан расланган депутат этикасы кагыйдәләрен үтәргә тиеш. Депутатның депутат этикасы кагыйдәләрен бозган өчен җаваплылыгы күрсәтелгән кагыйдәләр һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Регламенты белән билгеләнә.

 

10 статья. Үз көчен югалткан. – 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

 

101 статья. Депутатның, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр (101 статья 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; статья исеме 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутат ел саен финанс хисабы елыннан соң килә торган елның 1 апреленнән дә соңга калмыйча, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясенә (алга таба әлеге статьяда – Комиссия) үзенең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш. (1 пункт 2016 елның 21 апрелендәге 23-ТРЗ номерлы  Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутатның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында,  шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының  керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр Россия Федерациясе Президенты раслаган  белешмә формасы буенча тапшырыла. (2 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы, 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

3. Депутат ел саен түбәндәгеләрне тапшыра:

1) хисап чорында (1 гыйнвардан алып 31 декабрьне дә кертеп) барлык чыганаклардан (акчалата бүләкләүне, пенсияләрне, пособиеләрне, бүтән түләүләрне кертеп) алынган керемнәре турындагы белешмәләрне, шулай ук хисап чоры азагына милек хокукы нигезендә үзенеке булган мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турындагы белешмәләрне;

2) хатынының (иренең) һәм балигъ булган балаларының хисап чорында          (1 гыйнвардан алып 31 декабрьне дә кертеп) барлык чыганаклардан (хезмәт хакын, пенсияләрне, пособиеләрне, бүтән түләүләрне кертеп) алынган керемнәре турындагы белешмәләрне, шулай ук хисап чоры азагына милек хокукы нигезендә аларныкы булган мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турындагы белешмәләрне;

3) белешмәләр тапшырыла торган елга кадәрге календарь ел дәвамында (алга таба – хисап чоры) үзе тарафыннан, хатыны (ире) һәм (яисә) балигъ булмаган балалары тарафыннан җир кишәрлеген, башка күчемсез мөлкәт объектын, транспорт чарасын, кыйммәтле кәгазьләрне (оешмаларның устав (тупланма) капиталларындагы  катнашу өлешләрен, пайларын) сатып алуга кагылышлы һәр башкарылган алыш-биреш буенча, әгәр мондый алыш-бирешләрнең гомуми суммасы әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) хисап чорына кадәрге соңгы өч елдагы гомуми кеременнән артса, үзенең чыгымнары турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының чыгымнары турында һәм бу алыш-бирешләр башкарылган акчаларны алу чыганаклары турында белешмәләр. (3 пунктча  2016 елның 21  апрелендәге 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4. Депутат керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турындагы белешмәләрне Комиссия рәисе исеменә тапшыра.  (4 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

5. Депутат керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында үзе тапшырган белешмәләрдә нинди дә булса белешмәләрне чагылдырылмаганлыгын яисә тулысынча чагылдырылмаганлыгын ачыклаган очракта, төгәлләштерелгән белешмәләрне ул әлеге статья белән билгеләнгән тәртиптә тапшырырга хокуклы. Депутат әлеге статьяның 1 пункты нигезендә белешмәләр тапшырган көннән алып бер ай эчендә төгәлләштерелгән белешмәләрне тапшыра ала. (5 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

6. Объектив сәбәпләр аркасында депутат тарафыннан хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне тапшырмаган очракта, әлеге факт Комиссия тарафыннан каралырга тиеш. (6 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

102 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясен төзү һәм аның составы (102 статья 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; статья исеме 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе (алга таба – Комиссия) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары белән төзелә, бу карар белән комиссия турындагы нигезләмә һәм аның составы раслана. (1 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Комиссия тиешле чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы вәкаләтләре чорына депутатлар арасыннан җиде кешедән төзелә.

3. Комиссия составына Комиссия рәисе, аның урынбасары, Комиссия секретаре һәм әгъзалары керә. (3 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4. Барлык Комиссия әгъзалары карарлар кабул иткәндә тигез хокукларга ия була. (4 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

103 статья. Керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында депутатлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрне тикшерү (10статья 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; статья исеме 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Комиссия әлеге статьяда билгеләнгән тәртиптә түбәндәгеләрне тикшерә:

1) депутатлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген һәм  тулылыгын; (1 пунктча 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2) федераль законнарда, Татарстан Республикасы Конституциясендә һәм  әлеге Законда билгеләнгән чикләүләрнең һәм тыюларның депутатлар тарафыннан үтәлешен.

2. Депутатлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында тапшырыла торган белешмәләргә тикшерү уздыру хакындагы карар Комиссия тарафыннан кабул ителә һәм язмача рәсмиләштерелә. (2 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

3. Язмача билгеләнгән тәртиптә җитәрлек дәрәҗәдә түбәндәгеләр тарафыннан тапшырылган мәгълүмат тикшерү уздыру өчен нигез булып тора:

1) хокук  саклау  һәм  башка дәүләт органнары;

2) сәяси партияләрнең һәм закон нигезендә теркәлгән, сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия иҗтимагый берләшмәләренең, шулай ук сәяси партияләрнең региональ бүлекчәләренең, региональара һәм региональ иҗтимагый берләшмәләрнең даими эшләп торучы җитәкче органнары;

3) Россия Федерациясе  Иҗтимагый палатасы  һәм  Татарстан Республикасы  Иҗтимагый палатасы;

4) гомумроссия  һәм  республика массакүләм мәгълүмат чаралары.

4. Аноним  характердагы мәгълүмат тикшерү уздыру  өчен нигез була алмый.

5. Тикшерү аны уздыру турында карар кабул ителгән көннән башлап 60 көннән дә  артыграк булмаган  срокта  гамәлгә ашырыла. Тикшерү срогы  Комиссия карары буенча  90 көнгә кадәр озайтылырга мөмкин. (5 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

6. Тикшерүне гамәлгә ашырганда  Комиссия түбәндәгеләргә хокуклы: (беренче абзац 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

1) депутат белән  әңгәмә уздырырга;

2) депутат тарафыннан тапшырылган материалларны өйрәнергә;

3) депутаттан тапшырган материаллар буенча  аңлатмалар алырга;

4) прокуратура органнарына,  башка федераль  дәүләт органнарына, Татарстан Республикасы дәүләт органнарына, федераль  дәүләт органнарының  территориаль органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга (алга таба – дәүләт  органнары һәм оешмалар) үзләрендәге белешмәләр турында: депутатның, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы  йөкләмәләре турында; федераль законнар һәм әлеге Закон нигезендә депутат тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең дөреслеге һәм тулылыгы турында; билгеләнгән чикләүләрнең (профессиональ даими нигездә эшләүче Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына карата) депутат тарафыннан үтәлеше турында  билгеләнгән тәртиптә гарызнамә (оператив-эзләү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга һәм аның нәтиҗәләренә кагылышлы гарызнамәләрдән тыш) җибәрергә; (4 пунктча 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

5) физик затларны сораштырырга һәм аларның ризалыгы белән алардан мәгълүмат алырга.

7. Әлеге  статьяның 6 пунктындагы  4 пунктчасында каралган гарызнамәдә түбәндәгеләр күрсәтелә:

1) гарызнамә җибәрелә торган дәүләт органы яисә  оешма җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме;

2) нигезләнеп гарызнамә җибәрелә торган норматив хокукый акт;

3) керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти  характердагы  йөкләмәләре турында белешмәләре тикшерелә торган депутатның, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы һәм урыны, теркәлү, яшәү һәм (яисә) булу урыны, вазыйфасы һәм эш (хезмәт) урыны йә  федераль законнарда, Татарстан Республикасы Конституциясендә һәм әлеге Законда билгеләнгән чикләүләрне һәм тыюларны үтәмәве турындагы белешмәләр булган депутатның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы һәм урыны, теркәлү, яшәү һәм (яисә) булу урыны, вазыйфасы һәм эш (хезмәт) урыны; (3 пунктча 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4)  тикшерелергә тиешле  белешмәләрнең эчтәлеге һәм күләме;

5) соратыла торган белешмәләрне тапшыру срогы;

6) гарызнамәне әзерләгән Комиссия әгъзасының фамилиясе, инициаллары  һәм телефон номеры; (6 пунктча 2014 елның 14 маендагы      35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

7) башка кирәкле белешмәләр.

8. Адресларына гарызнамә кергән дәүләт органнарының һәм оешмаларының җитәкчеләре федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый  актлары нигезендә гарызнамәнең үтәлүен оештырырга һәм сорала торган мәгълүматны бирергә тиеш.

9. Дәүләт органнары һәм оешмалар,  аларның вазыйфаи затлары гарызнамәне анда   күрсәтелгән срокта үтәргә тиеш. Бу чакта гарызнамәне үтәү срогы тиешле  дәүләт органына  яисә оешмага кергән көннән  алып 30 көннән дә артмаска тиеш. Аерым очракларда гына гарызнамәне үтәү срогы аны җибәргән затның ризалыгы белән  60 көнгә  кадәр озайтылырга мөмкин.

10. Комиссия:

1) депутатка аңа карата  тикшерү башлану турында  язма рәвештә  хәбәр итә  – тиешле карар кабул ителгән көннән башлап  ике эш көне эчендә;

2) депутат мөрәҗәгать иткән очракта, аның белән әңгәмә уздыра, әңгәмә барышында аңа әлеге Закон нигезендә ул тапшырырга тиешле нинди белешмәләрне һәм билгеләнгән нинди чикләүләрнең үтәлешен тикшерү уздырылачагы турында мәгълүмат бирелергә тиеш – депутаттан мөрәҗәгать алынган көннән башлап җиде  эш көне эчендә, ә мөһим сәбәп булганда – депутат белән  килештерелгән срокта.

11. Тикшерү тәмамлангач, Комиссия, дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнарын үтәгән килеш, тикшерү нәтиҗәләре белән депутатны таныштырырга тиеш. (11 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

12. Депутат  түбәндәгеләргә хокуклы:

1) язма рәвештә аңлатмалар бирергә: тикшерү барышында; әлеге  статьяның 10 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән мәсьәләләр буенча; тикшерү нәтиҗәләре буенча;

2)  өстәмә материаллар тапшырырга һәм алар буенча язмача аңлатмалар бирергә;

3) әлеге статьяның 10 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән мәсьәләләр буенча аның белән әңгәмә уздыру турындагы тиешле үтенечнамә белән Комиссиягә мөрәҗәгать итәргә. (3 пунктча 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

13. Әлеге статьяның 12 пунктында күрсәтелгән аңлатмалар тикшерү материалларына  кушып куела.

14. Тикшерү нәтиҗәләре Комиссиянең ачык утырышында карала, анда  массакүләм  мәгълүмат чаралары  вәкилләре  билгеләнгән тәртиптә катнаша ала. (14 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

15. Тикшерү уздыру турында карар кабул иткән комиссия аның нәтиҗәләре хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенә хәбәр итә.

16. Тикшерү нәтиҗәләре турындагы белешмәләр Комиссия тарафыннан, бер үк вакытта үзенә карата тикшерү уздырылган депутатка хәбәр итеп, шәхси күрсәткечләр һәм дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнарын үтәгән килеш, тикшерү уздыру өчен нигез булган мәгълүматны җибәргән хокук саклау һәм башка дәүләт органнарына, сәяси партияләрнең һәм закон нигезендә теркәлгән, сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия иҗтимагый берләшмәләренең, шулай ук сәяси партияләрнең региональ бүлекчәләренең, региональара һәм региональ иҗтимагый берләшмәләрнең даими эшләп торучы җитәкче органнарына, Россия Федерациясе Иҗтимагый палатасына, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына, гомумроссия һәм республика массакүләм мәгълүмат чараларына  җибәрелә. (16 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

17. Тикшерү барышында  әлеге  статьяның 1 пунктындагы 1 пунктчасында каралган белешмәләрнең депутат тарафыннан дөрес яисә тулы тапшырылмавын һәм билгеләнгән чикләүләрнең үтәлмәвен таныклый торган хәлләр ачыкланганда, тикшерү материаллары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенә тапшырыла.

18. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында Комиссиягә кергән белешмәләрнең төп нөсхәләре, календарь ел тәмамлангач, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының кадрлар хезмәтенә җибәрелә. (18 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

19. Әлеге  статьяның 18 пунктында күрсәтелгән белешмәләрнең күчермәләре һәм  тикшерү материаллары  ул тәмамланган көннән  алып  өч ел  буена Комиссиядә саклана,  шуннан соң архивка тапшырыла. (19 пункт 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

20. Депутатның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белә торып дөрес булмаган яисә тулы булмаган белешмәләр бирүе хакында Комиссия тарафыннан ачыкланган мәгълүмат Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми матбугат басмасында бастырып чыгарылырга һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш. (20 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

104 статья. Депутатлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, акчаларны алу чыганаклары хакында тапшырыла торган белешмәләрне "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайтында урнаштыру һәм массакүләм мәгълүмат чараларының соравы буенча  аларда бастырып чыгару өчен  бирү тәртибе (10статья 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; статья исеме 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы түбәндәге белешмәләр "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайтында  (алга  таба – рәсми сайт) урнаштырыла һәм массакүләм мәгълүмат чараларының соравы буенча  аларда бастырып чыгару өчен  тапшырыла: (беренче абзац 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

1) милек хокукында депутатныкы, аның хатыныныкы (иренеке) һәм балигъ булмаган балаларыныкы булган яисә алар файдалануындагы күчемсез мөлкәт объектларының исемлеге, һәркайсының төрен, мәйданын һәм урнашкан илен күрсәткән килеш;

2) милек хокукында депутатныкы, аның хатыныныкы (иренеке) һәм балигъ булмаган балаларыныкы булган транспорт чараларының төре һәм маркасы күрсәтелгән исемлеге;

3) депутатның, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының декларацияләнгән еллык кереме;

4) чыгымнар  турындагы белешмәләр. (4 пунктча 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән; 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы, 2016 елның 21 апрелендәге 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы  законнары редакциясендә)

2. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында рәсми сайтта урнаштырылырга һәм массакүләм мәгълүмат чараларының соравы буенча  аларда бастырып чыгару өчен тапшырыла торган белешмәләрдә түбәндәгеләрне күрсәтү тыела: (беренче абзац 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

1) милек хокукында депутатныкы, аның хатыныныкы (иренеке) һәм балигъ булмаган балаларыныкы булган керемнәр, чыгымнар һәм мөлкәт, мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы башка белешмәләрне (әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгәннәрдән тыш); (1 пунктча 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2) депутат хатынының (иренең), балаларының һәм башка гаилә әгъзаларының шәхси күрсәткечләрен;

3)  депутатның, аның  хатынының (иренең), балаларының һәм башка гаилә әгъзаларының яшәү урынын, почта адресын, телефонын һәм башка индивидуаль коммуникация чараларын билгеләргә мөмкинлек бирә торган күрсәткечләрне;

4) милек хокукында депутатныкы, аның хатыныныкы (иренеке), балаларыныкы һәм башка гаилә әгъзаларыныкы булган яисә алар файдалануындагы күчемсез мөлкәт объектларының урнашкан урынын билгеләргә мөмкинлек бирә торган күрсәткечләрне;

5)  дәүләт серенә кертелгән яисә  конфиденциаль сер булган мәгълүматны.

3. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында әлеге статьяның  1 пунктында күрсәтелгән  белешмәләр рәсми сайтта керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру өчен билгеләнгән срок тәмамланган көннән 14 көн эчендә урнаштырыла. (3 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән белешмәләрне рәсми сайтта урнаштыру Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты тарафыннан тәэмин ителә. (4 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

5. Комиссия:

1) массакүләм мәгълүмат чарасыннан гарызнамә кергән көннән алып өч көн эчендә бу хакта  үзенә карата гарызнамә кергән депутатка хәбәр итә;

2) массакүләм мәгълүмат чарасыннан гарызнамә кергән көннән алып җиде  көн эчендә, әгәр соратыла торган белешмәләр рәсми сайтта булмаса, әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән белешмәләрне аңа тапшыруны тәэмин итә.

6. Комиссия әгъзалары һәм керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән белешмәләрне тапшыруны һәм урнаштыруны тәэмин итүче Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты хезмәткәрләре әлеге Законны үтәмәгән  өчен, шулай ук дәүләт серенә кертелгән яисә конфиденциаль булган белешмәләрне фаш иткән өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы була. (6 пункт 2013 елның 29 мартындагы 24-ТРЗ номерлы, 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

105 статья. Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу максатларында депутатларга бирелә торган йөкләмәләр (статья 2016 елның 21 апрелендәге  23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Депутат “Коррупциягә каршы көрәш турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарында билгеләнә торган нигезләр булганда һәм тәртиптә, үз вәкаләтләрен башкарганда мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә китерергә мөмкин булган  шәхси кызыксынуы барлыкка килү турында Комиссиягә хәбәр итәргә, шулай ук мондый конфликтны булдырмау яисә җайга салу буенча чаралар күрергә тиеш.

 

 

II бүлек. Депутат эшчәнлегенә гарнатияләр

 

11 статья. Депутатның закон чыгару инициативасы хокукы

 

1. Депутат закон чыгару инициативасы хокукына ия, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советына законнар, карарлар проектлары һәм аларга төзәтмәләр кертү рәвешендә гамәлгә ашырыла.

Депутатның закон чыгару инициативасы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан катгый рәвештә каралырга тиеш.

2. Депутатның закон чыгару инициативасы хокукын гамәлгә ашыру тәртибе әлеге Закон һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты белән билгеләнә.

 

12 статья. Депутатның Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитетлары, килештерү һәм махсус комиссияләр, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты эшендә катнашуы

 

1. Депутат Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан, шулай ук үзе әгъза булып торучы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты, килештерү һәм махсус комиссия тарафыннан карала торган барлык мәсьәләләр буенча хәлиткеч тавыш хокукыннан файдалана.

2. Депутат үзенә Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль закон, әлеге Закон, Татарстан Республикасының башка законнары һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты тарафыннан бирелгән хокукларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, комитет, комиссия утырышларында гамәлгә ашыра. (2 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

3. Депутат Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышларында, үзе әгъза булып торучы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты, килештерү һәм махсус комиссияләр утырышларында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә шәхсән катнаша. Депутат, мөһим сәбәп аркасында шушы утырышларда катнаша алмаган очракта, бу хакта кичекмәстән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты рәисенә, килештерү һәм махсус комиссия рәисенә хәбәр итә. (3 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

4. Депутат Татарстан Республикасы Дәүләт Советының теләсә кайсы комитетының, килештерү һәм махсус комиссиянең теләсә кайсы утырышында киңәш бирү тавышы хокукы белән катнашырга хокуклы. (4 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

5. Депутатның даими рәвештә утырышларда катнашмавы турындагы мәгълүмат сайлаучыларга җиткерелә. (5 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

6. Депутат Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының теләсә кайсы утырышларында киңәш бирү тавышы хокукы белән катнашырга хокуклы.

(6 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

13 статья. Депутат гарызнамәсе

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  утырышларында  депутат гарызнамә белән үз компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы  Президентына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенә, Татарстан Республикасы Премьер-министрына, Татарстан Республикасы министрларына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  тарафыннан төзелеп яисә сайланып куела торган башка органнар (судлардан тыш) җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. (1 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутат гарызнамәсе –  депутатның Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  карары белән депутат  гарызнамәсе дип таныла торган  мөрәҗәгате. Депутат гарызнамәсе турындагы тәкъдим язма рәвештә кертелә һәм  Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  утырышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты белән билгеләнгән тәртиптә игълан ителә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының әлеге мәсьәләне хәл итүе карар белән  рәсмиләштерелә. (2 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Депутат гарызнамәсе җибәрелгән орган яисә вазыйфаи зат, аны алган көннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча, яисә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан билгеләнгән башка вакытта аңа язма рәвештә җавап бирергә тиеш. Депутат гарызнамәсе җибәрелгән орган җитәкчесе яисә вазыйфаи заты йә вакытлыча аның вазыйфаларын башкаручы зат җавапка имза салырга тиеш.

4. Гарызнамә инициаторы үзе гарызнамәдә куйган мәсьәләләрне караганда турыдан-туры катнашырга хокуклы. Гарызнамә инициаторына үзе гарызнамәдә куйган мәсьәләләрне карау көне турында алдан, әмма тиешле орган утырышына кадәр өч көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителергә тиеш. (4 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

5. Үз көчен югалткан.2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

6. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы гарызнамә җибәрелгән органны яисә вазыйфаи затны депутат гарызнамәсе буенча кабул ителгән карарның үтәлеше турында язма җавапны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан билгеләнгән вакытка җибәрүне мәҗбүр итәргә хокуклы. (6 пункт 2005 елның 26 маендагы  72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

7. Әгәр җавап депутат гарызнамәсенең асылы буенча бирелмәсә йә гарызнамәгә вәкаләтсез зат имза салган булса, депутат тәкъдиме буенча гарызнамәгә җавап Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы Президиумы утырышында каралырга мөмкин. Депутат гарызнамәсен карау  нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы Президиумы карар кабул итәргә мөмкин. (7 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

14 статья. Депутат тәкъдимнәре (статья 2010 елның 29 июнендәге   38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

 1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышларында депутат тарафыннан язма рәвештә кертелгән тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Дәүләт Советы органнары тарафыннан карала йә карау өчен дәүләт органнарына һәм вазыйфаи затларга җибәрелә.

2. Әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән депутат тәкъдимнәре җибәрелгән дәүләт органнары һәм вазыйфаи затлар тәкъдимнәрне бер айдан да соңга калмыйча карарга һәм нәтиҗәләр турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумына һәм депутатка хәбәр итәргә тиеш. Тәкъдим кире кагылган очракта, нигезле җавап бирелә.

3. Федераль дәүләт хакимияте органнары һәм аларның вазыйфаи затлары әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән депутат тәкъдимнәрен карауны федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда гамәлгә ашыралар.

 

141 статья. Депутат мөрәҗәгате (статья 2010 елның 29 июнендәге    38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

1. Депутатның дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга һәм иҗтимагый берләшмәләргә, шулай ук вазыйфаи затларга күрсәтелгән органнарның һәм вазыйфаи затларның компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча аның депутат эшчәнлегенә бәйле мәгълүмат һәм белешмәләр алу максаты белән язма рәвештә мөрәҗәгать итүе депутат мөрәҗәгате дип санала.

2. Депутат мөрәҗәгате депутат бланкында рәсмиләштерелә һәм депутат тарафыннан мөстәкыйль җибәрелә.

3. Үз компетенцияләре нигезендә дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр, вазыйфаи затлар тарафыннан алынган депутат мөрәҗәгате мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып җиде көн эчендә карала, һәм күрсәтелгән сроктан соңга калмыйча депутатка соратыла торган мәгълүмат яисә белешмәләр бирелә. Бу очракта дәүләт яисә коммерция серен тәшкил итүче белешмәләр федераль законнарда билгеләнгән  тәртиптә бирелә.

4. Аерым очракларда, әгәр депутат мөрәҗәгате буенча өстәмә тикшерү үткәрү яисә нинди дә булса өстәмә материаллар соратып алу кирәк булса, мөрәҗәгатьне карау срогы аны теркәгән көннән алып 30 көнгә кадәр озайтыла. Әлеге статьяның   3 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар депутатка аның мөрәҗәгатен карау срогы озайтылу турында язма хәбәр бирергә тиеш.

5. Федераль дәүләт хакимияте органнарының вазыйфаи затлары депутат мөрәҗәгатен федераль  законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда карыйлар.

6. Депутат мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләрне  карауда, шул исәптән коллегиаль органнарының ябык утырышларында да, турыдан-туры катнашырга хокуклы.  Карау көне турында депутатка өч көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителергә тиеш.

7. Депутат мөрәҗәгатенә җавапка мөрәҗәгать җибәрелгән вазыйфаи зат йә шуңа вәкаләтле зат имза салырга тиеш.

8. Әгәр җавап җибәрелгән депутат мөрәҗәгатенең асылы буенча бирелмәсә йә мөрәҗәгатькә җавапны вәкаләтсез зат имза салган булса, депутат тәкъдиме буенча аның мөрәҗәгатенә җавап Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты нигезендә мөрәҗәгать җибәрелгән вазыйфаи зат катнашында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының профильле комитеты утырышында каралырга мөмкин.

 

142 статья. Үз көчен югалткан.2016 елның 12 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

 

15 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышына Татарстан Республикасы Хөкүмәте әгъзаларын һәм башка вазыйфаи затларны чакыру (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

1. Татарстан Республикасы Премьер-министры, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты әгъзалары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башка органнары һәм җирле үзидарә органнары җитәкчеләре Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышына чакырылырга мөмкин.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышына шулай ук Татарстан Республикасы Прокуроры һәм федераль дәүләт органнарының Татарстан Республикасындагы башка җитәкчеләре аларның ризалыгы белән чакырылырга мөмкин.

2. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары өчен әлеге статьяның 1 пунктында санап үтелгән вазыйфаи затларга сораулар белән мөрәҗәгать итәрлек һәм шуларга җаваплар алырлык вакыт күз алдында тотыла. (2 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Әгәр чакырылган вазыйфаи зат алдан килешенгән вакытка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышына килә алмаса, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе белән килешенгән башка вакытта килергә йә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышына үзенең урынбасарын җибәрергә мөмкин.

 

16 статья. Депутатның вазыйфаи затлар тарафыннан кабул ителүгә хокукы (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча депутат Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет чаралары исәбеннән тулысынча яисә өлешчә финансланучы йә гамәлгә куючылары сыйфатында Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм (яисә) җирле үзидарә органнары булган һәм Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан оешмаларның җитәкчеләре һәм башка вазыйфаи затлары тарафыннан кичектергесез кабул ителү хокукыннан файдалана. (1 пункт 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутат вазыйфаи затка турыдан-туры яисә вазыйфаи затның кабул итү бүлмәсе (секретариаты) аша телдән йә язмача мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

3. Телдән мөрәҗәгать иткән очракта кабул итү вакыты вазыйфаи зат тарафыннан депутат белән килештереп, ә депутат язмача мөрәҗәгать иткән очракта кабул итү вакыты депутат мөрәҗәгатен алган мизгелдән өч көннән дә соңга калмыйча вазыйфаи зат тарафыннан билгеләнә.

4. Депутатны өч көн эчендә кабул итү мөмкинлеге булмаганда, вазыйфаи зат, депутат белән килештереп, башка вакыт билгели.

 

17 статья. Депутатның мәгълүмат алу һәм тарату хокукы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының вазыйфаи затлары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә депутатны Татарстан Республикасы Дәүләт Советына җибәрелгән документлар белән тәэмин итәләр.

2 – 3. Үз көчләрен югалтканнар.2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

4. Депутат массакүләм мәгълүматның дәүләт чараларында дәүләт хакимияте органнары эшчәнлеген яктырту тәртибе турындагы федераль законда каралган тәртиптә үз эшчәнлеге турындагы мәсьәләләр буенча массакүләм мәгълүматның дәүләт чараларында чыгыш ясарга хокуклы.

 

171 статья. Депутат кагылгысызлыгы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы, 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

1. Депутат федераль закон нигезендә үз вәкаләтләренең бөтен чорында кагылгысызлыкка ия.

2. Депутатны депутат кагылгысызлыгыннан мәхрүм итү турындагы мәсьәлә федераль закон нигезендә хәл ителә.

 

18 статья. Депутатның хезмәт хокуклары гарантияләре (статья  2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советында  профессиональ даими нигездә эшләүче депутатның  вәкаләтләр чоры  гомуми һәм өзлексез хезмәт стажына, белгечлеге буенча эш стажына, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте һәм муниципаль хезмәт стажына кертеп исәпләнә

 

19 статья. Депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен матди-финанс шартлар тәэмин итү (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими инигездә эшләүче депутатларга, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисеннән, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенең профессиональ даими нигездә эшләүче урынбасарларыннан һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретареннан гайре, айлык акчалата түләү Татарстан Республикасы министрына айлык акчалата түләү күләмендә билгеләнә. (Беренче абзац 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы, 2014 елның 20 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисенең профессиональ даими нигездә эшләүче урынбасарларына һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретарена айлык акчалата түләү Татарстан Республикасы Премьер-министрына һәм Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасарларына айлык акчалата түләү күләмендә билгеләнә. (Икенче абзац 2014 елның 20 ноябрендәге 88-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

Өченче абзац үз көчен югалткан.2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

2. Депутатка ай саен 5 000 сум күләмендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле өстәмә чыгымнар түләнә. (2 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Депутатка әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән айлык акчалата бүләкләү ул сайланган көннән түләнә, әмма алдагы эш урыныннан азат ителгәннән яисә хезмәтен туктатып торган көннән дә алданрак түгел. (3 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

4. Даими профессиональ нигездә эшләүче депутатка һәм аның гаилә әгъзаларына депутат үз вәкаләтләрен башкару өчен Казан шәһәренә күчеп килүгә бәйле, шулай ук депутатның һәм аның гаилә әгъзаларының депутат үз вәкаләтләрен туктатканнан соң даими яшәү урынына күчеп китүгә бәйле чыгымнары түләнә. (4 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

5. 5. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган, шул исәптән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар федераль дәүләт хакимияте органнарына сайлаулар белән бергә туры килеп, депутат вәкаләтләрен туктатуга китергән очракта, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатларга депутат вәкаләтләре туктатылган көнгә биләгән вазыйфа нигезендә айлык акчалата түләүнең икеләтелгән күләмендә бер мәртәбә акчалата пособие түләнә. (5 пункт 2016 елның 10 июнендәге 41-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

20 статья. Депутатка ел саен бирелә торган түләүле отпуск (статья 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатка ел саен "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" 2006 елның 4 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" Татарстан Республикасы Законы) нигезендә түләүле отпуск бирелә.

 

20 статья. Депутатка медицина, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм аны пенсия белән тәэмин итү (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутатка Татарстан Республикасы министры өчен билгеләнгән шартларда медицина хезмәте күрсәтелә. Үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда гарипләнгән яисә сәламәтлегенә зыян килгән депутатка медицина хезмәте күрсәтү ул вәкаләтләрен туктатканнан соң да әлеге статьяда билгеләнгән шартларда сакланып кала. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатка "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән башка дәүләт гарантияләре дә бирелә. (1 пункт 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә кимендә бер ел эшләгән граждан (әлеге Законның 4 статьясындагы 1 пунктының г) пунктчасында күрсәтелгән очракта вакытыннан алда депутат вәкаләтләре туктатылган гражданнан гайре) "Иминият пенсияләре турында" Федераль закон нигезендә билгеләнгән иминият пенсиясенә ай саен өстәмә алырга хокуклы. (2 пункт 2014 елның 18 декабрендәге 125-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатка картлык (инвалидлык) буенча иминият пенсиясенә айлык өстәмә "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" Татарстан Республикасы Законы нигезендә билгеләнә. (3 пункт 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы, 2014 елның 18 декабрендәге 125-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

4 – 6. Үз көчләрен югалтканнар. – 2007 елның 2 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

7. Депутат вафат булган очракта вафат булган депутат гаиләсе әгъзаларын матди тәэмин итү законнарда билгеләнгән тәртиптә башкарыла. (7 пункт  2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

22 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатка хезмәт урыны бирү (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче депутатка үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасында мебель, оештыру техникасы һәм элемтә чаралары белән  җиһазландырылган хезмәт урыны бирелә.

 

23 статья. Депутатның элемтә чараларыннан файдалануы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутат үз вәкаләтләрен башкаруга бәйле рәвештә Татарстан Республикасы территориясендә Хөкүмәтнеке, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарыныкы һәм җирле үзидарә органнарыныкы, оешмаларыныкы (шул исәптән кунакханәләрнеке) булган элемтәнең башка төрләреннән дә файдаланырга хокуклы. (1 пункт 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатының үз вәкаләтләрен башкаруга бәйле почта һәм телеграф юлламаларының барлык төрләре Хөкүмәт юлламалары разрядында җибәрелә (тапшырыла), эшкәртелә һәм илтеп җиткерелә.

 

24 статья. Депутатның транспорт хезмәт күрсәтүләренә хокукы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутат Татарстан Республикасы территориясендә һава юлы, тимер юл, автомобиль, су транспортыннан файдаланырга хокуклы, әлеге статья нигезендә юл йөрү документларын сатып алуга бәйле чыгымнары түләнә, шулай ук юл йөрү документларын чиратсыз алырга хокуклы.

2. Депутат таныклыгын күрсәткәч граждан авиациясе агентлыклары яисә аэропортлар, тимер юл вокзалларының һәм станцияләренең, елга вокзалларының һәм пристаньнарның билет (тәүлеклек, шулай ук алдан сату) кассалары самолетта яисә вертолетта, поездның йокы яисә купе вагонындагы, барлык категория судноларның беренче яисә икенче класслы каютасындагы бер урынга бушлай билетны депутатка чиратсыз бирергә тиеш.

3. Депутатның шәһәрара автобусларында йөрүе, әгәр билетлар сату урын номерын күрсәтеп башкарылса, автовокзалларның, автостанцияләрнең, транспорт-экспедиция агентлыкларының кассаларында чиратсыз яисә автобуска утырганда турыдан-туры алына торган билет буенча гамәлгә ашырыла.

4. Депутат Татарстан Республикасы территориясендә аэропортларның, тимер юл һәм автомобиль вокзалларының (станцияләренең) һәм елга портларының (вокзалларының) рәсми затлар һәм делегацияләр залларыннан файдаланырга хокуклы. Халыкара һава юллары (халыкара очулар) өчен ачылган аэропортлар чикләрендә Россия Федерациясе дәүләт чиге аша үткәрү пунктларында оештырылган рәсми затлар һәм делегацияләр заллары Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә файдаланыла. (4 пункт 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

5. Үз көчен югалткан. – 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

6. I төркем инвалиды булган депутатның әлеге статьяның 1 – 4 пунктлары белән билгеләнгән хокуклары аны озатып йөрүче затка да кагыла.

7. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында даими профессиональ нигездә эшләүче депутатка үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен хезмәт автотранспорты бирелә.

 

24 статья. Депутатның Казан шәһәрендә хезмәт торак урыны белән тәэмин ителү хокукы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшләүче һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими  нигездә эшләү өчен сайлану көненә торак урыны булмаган депутатка үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру чорына аның гаризасы буенча вакытлыча файдалануга хезмәт торак урыны (җиһазлы һәм телефонлы фатир) бирелә. (1 пункт 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

2. Депутатка хезмәт торак урыны үзе һәм аның гаилә әгъзалары яшәү өчен бирелә. (2 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

3. Депутатка хезмәт торак урыны гариза бирелгән көннән соң өч айдан да соңга калмыйча бирелә. (3 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы, 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

4. Депутат әлеге статьяның 1 пункты нигезендә бирелгән торак бинасын Татарстан Республикасы Дәүләт Советында профессиональ даими нигездә эшен туктаткан көннән соң бер айдан да соңга калмыйча бушатырга тиеш. Биләгән хезмәт торак урынын бушатмаганда, ул аннан законда билгеләнгән тәртиптә чыгарыла. (4 пункт 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы, 2012 елның 19 июлендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә)

 

26 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатының кунакханәгә чиратсыз урнашу хокукы (статья 2005 елның 26 маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән)

 

Дәүләт һәм муниципаль кунакханәләрнең администрацияләре депутатка бер сәгать эчендә телефонлы аерым номер бирергә тиеш. Кунакханәгә чираттан тыш урнашу хокукы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын озатып йөрүче затка да кагыла.

 

27 статья. Депутат эшчәнлеген матди-техник тәэмин итү тәртибе һәм шартлары (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутатка үзе сайланган бермандатлы сайлау округында  йә  әлеге Законның  8 статьясындагы 1 пункты нигезендә депутатка билгеләнгән сайлау округында  депутат  вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен  муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты тарафыннан, депутат белән  килештереп, транспорт чаралары, мебель, элемтә чаралары һәм  кирәкле оештыру техникасы белән җиһазландырылган саклана торган  аерым урын бирелә, шулай ук  әлеге Законда каралган үз вәкаләтләрен башкару өчен  башка шартлар тәэмин ителә. Депутатка депутат вәкаләтләрен башкару өчен күрсәтелгән чараларны бирү тәртибе һәм шартлары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан раслана.

2. Сайлау округында  депутат эшчәнлеген матди тәэмин итүгә бәйле чыгымнар тиешле документлар нигезендә әлеге акчаларны алга таба,  Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  чыгымнары сметасына кертеп, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бюджетыннан каплау юлы белән муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты тарафыннан түләнә.

3. Депутатның элемтә чараларыннан файдалануга,  билетлар сатып алуга һәм  рәсми затлар, делегацияләр өчен заллардан файдалануга бәйле чыгымнары депутатка әлеге Законның 23 һәм 24 статьялары нигезендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советын тотуга бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  Президиумы билгеләгән тәртиптә һәм  лимитлар чикләрендә түләнә.

4. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутатлар эшчәнлеген матди-техник тәэмин итү тәртибе  Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты нигезендә билгеләнә.

 

28 статья. Депутат ярдәмчеләре (статья 2010 елның 29 июнендәге   38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

1. Депутат иң күбе биш ярдәмче тотарга хокуклы.

2. Депутат ярдәмчесе эшчәнлеген гамәлгә ашыру шартлары һәм тәртибе депутат ярдәмчесе  турында Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы Президиумы раслый торган нигезләмә белән билгеләнә.

3. Депутат ярдәмчесенә билгеләнгән үрнәктәге таныклык бирелә.

 

29 статья. Үз көчен югалткан. – 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

 

30 статья. Депутат эшчәнлеген гамәлгә ашыруда каршылыклар тудырган өчен җаваплылык (статья 2010 елның 29 июнендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, оешмаларның һәм иҗтимагый берләшмәләрнең  вазыйфаи затлары  әлеге Закон нигезләмәләрен үтәмәгән өчен, шул исәптән  депутат гарызнамәләренә һәм мөрәҗәгатьләренә мәгълүмат һәм җаваплар бирүнең бу Законда билгеләнгән срокларын һәм тәртибен үтәмәгән өчен, белә торып ялган мәгълүмат биргән өчен,  мәгълүмат бирүдән законсыз баш тарткан өчен, аны бирүдән читләшкән өчен, депутатларны кабул итү кагыйдәләрен бозган өчен, законнарда каралган җаваплылык билгеләнә.

 

III бүлек. Йомгаклау нигезләмәләре

 

31 статья. Әлеге Законның үз көченә керүе (статья 2005 елның 26  маендагы 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)

 

Әлеге Закон, 18 статьяның 3 пунктыннан гайре, яңа чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы сайланган көннән үз көченә керә.

18 статьяның 3 пункты әлеге Закон рәсми басылып чыккан көннән соң үз көченә керә һәм 1999-2004 еллар чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайланган Татарстан Республикасы халык депутатларына кагыла.

Әлеге Закон үз көченә кергән көннән түбәндәгеләрнең үз көчен югалтуын танырга:

"Татарстан Республикасы халык депутатлары статусы турында" 1990 елның 29 августындагы 326-ХII номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Югары Советы Җыелма басмасы, 1992, № 1);

"Татарстан Республикасы халык депутатлары статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында" 1996 елның 30 маендагы 611 номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 1996, № 6);

"Татарстан Республикасы халык депутаты статусы турында кайбер Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр һәм өстәмә кертү хакында" 2001 елның 11 маендагы 798 номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2001, № 6);

"Татарстан Республикасы халык депутатлары статусы турында" Татарстан Республикасы Законын гамәлгә кертү тәртибе хакында" 1990 елның 29 августындагы 327-ХП номерлы Татарстан Республикасы Югары Советы карары.

 

 

Татарстан Республикасы
Президенты                                                                                             М.Ш.Шәймиев

 

Казан, Кремль
2004 елның 18 марты
№ 15-ТРЗ

 

1 нче кушымта

(Үз көчен югалтты. – 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)

 

2 нче кушымта

(Үз көчен югалтты. – 2015 елның 16 гыйнварындагы 2-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)

 

3 нче кушымта

(Үз көчен югалтты. – 2014 елның 14 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)

_______________________________

 

Татарстан Республикасы Законы "Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында" (14.12.17)

 Депутат мөнбәре
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының бишенче чакырылыш ТР Дәүләт Советында эшчәнлеге
"Татарстан" радиосының "Депутат каналы" 21 май, 2019 ел
Сылтамалар
Вакыйгалар календаре
дүшсишчәрпәнҗҗомшимякш
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
Сайттагы яңалык
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
Яңалыкларга язылу
Сайтта сораштыру
Сезнеңчә яңа сайтта нәрсә җитешми?
интерактивлык, кире элемтә
рәсми документлар
фото һәм видео материаллар
җавап бирергә кыенсынам
Сылтамалар
Портал муниципальных образований Республики Татарстан
 Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайты, 2008 - 2016 еллар.
Сайтның администраторы
Материаллардан файдаланганда чыганакка сылтама ясау мәҗбүри.